Bijbelstudie Dopen Genezing Marriage Course Preken Sprekers Studie "Openbaringen"

Genezing

Door Theo van Kouteren

Genezing is een zaak die door veel mensen gezocht wordt. Door veel mensen die moeten lijden onder het juk van ziekten, van welke aard dan ook. Naast de reguliere gezondheidszorg is er een bloeiende alternatieve geneeskunst. De christelijke genezingsdienst is geen alternatieve zorg. Het is het toepassen van ons geloof in de Almachtige God.

De mens doet in deze helemaal niets, als alleen bidden. Het is God die werkt, die handelt. Handelt op Zijn manier en volgens Zijn weg en wil. God heeft Zich in de Bijbel op vele manieren bekend gemaakt. Elke manier wordt ons getoond door een naam die God zichzelf geeft. Elke naam vertelt iets over wie God is. In Exodus 15:26 openbaart God zich op de volgende manier:

Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester.

In tegenstelling tot ons gebruik, is een naam in het Oosten niet zonder betekenis. Zo ook Gods naam niet. Er wordt in deze naam HERE, ben uw Heelmeester iets aan ons vertelt. God openbaart Zijn natuur in deze zaak aan ons. Het is Gods natuur om te genezen. Het is Zijn instelling om te herstellen. God is een God van herstel. Hij zal alles herstellen tot het weer beantwoordt aan Zijn doel en plan en dat omvat ook genezing.

We kunnen dus vaststellen dat de Bijbel ons veel informatie geeft over God, dat het Gods namen openbaart en daarmee Zijn natuur. De Bijbel leert ons dat één van Gods namen aangeeft dat Hij wil genezen.

De Here Jezus is God in het vlees. Hij is God de Zoon die mens is geworden en in alles mens is geworden. Maar omdat Hij God in het vlees is zal alles wat Hij doet volmaakt Gods natuur reflecteren. Een groot deel van de bediening van Christus was dan ook de zieken genezen. Opnieuw zien we daarin aangetoond dat het Gods natuur is om te genezen.

In het Oude Testament sloot God een verbond met Zijn volk en in dat verbond werd gezegd dat genezing een zegen was en ziekte een vloek. Het verbond stelde vast dat als de mens gehoorzaam en trouw was aan God, God hun Geneesheer zou zijn. In het Nieuwe Verbond heeft God een nieuw verbond gesloten met mensen door de Here Jezus Christus. Daarin heeft de Here Jezus de vloek van het Oude Verbond op Zich genomen, inclusief ziekten. De Bijbel leert dat het Nieuwe Verbond de vervulling is van alles wat het Oude Verbond verwachte en geeft aan dat het verzoenende werk van Christus ook genezing omvat. Het is dus in het Nieuwe Verbond besloten.

Er is een tegenwoordig en een toekomende vervulling van de verlossing van het lichaam. Het opstandingslichaam zal niet meer aan ziekten onderworpen zijn. Dat is de toekomstige vervulling. Elke genezing, die in het Nieuwe Verbond besloten is, is een zichtbaar maken van wat komen zal. Elke genezing is een voorsmaak van de toekomstige verlossing van ons lichaam. Elke genezing is dus een voorafschaduwing van het heil wat komen zal, wanneer Jezus alles herstellen zal en Zijn heerschappij zal vestigen. Ook hierin mogen we herkennen dat het Gods natuur is om te genezen en dat Hij voorzien heeft in genezing door de Here Jezus Christus in het Nieuwe Verbond. Iedereen mag dat Nieuwe Verbond ingaan door het geloof in de Here Jezus Christus. Iedereen die dat Nieuwe Verbond is ingegaan is een christen. En iedere christen mag de zegeningen ontvangen die in dit Nieuwe Verbond besloten zijn. Inclusief genezing.

Daarom geloven wij dat het de bediening van de christelijke gemeente is om voor genezing te bidden. Dat het een daad van gehoorzaamheid is om dat te doen. In geloof!


laatst bijgewerkt op 13/02/2013
Door liefde gedreven, mensen tot discipelen van Jezus te maken.